cooperation

1.Төв, орон нутгийн бүх шатны, түүний дотор аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хууль сахиулах байгууллагууд хууль тоггтоомжийг олон нийтэд сурталчлах, түүнийг тайлбарлан таниулах, тэдэнд эрх зүйн боловсрол олгох, түүнийг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах, ажилтан бүр хууль сурталчлагч байх механизмыг бүрдүүлж ажиллах нь зүйтэй гэж үзсүгэй.